Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Izico Belgium N.V. (hierna “Izico”) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van de websites www.dealersonwheels.com, www.bickyonwheels.be, www.beckersonwheels.be, www.foodtruckhuren.com en www.dealersonwheels.be; www.bicky.be, www.beckers.be (hierna “de Website”). Izico houdt er dan ook aan (uw) persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en tarnsparante manier te verwerken.

Izico raadt u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan nodig is om gebruik te kunnen maken van de Website.

Door gebruik te maken van de Website, erkent de gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Eigenaar van de Website en verantwoordelijke voor de verwerking

1.1. Izico Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 23 en KBO nummer 0429.874.405, is eigenaar van de Website en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierna bepaald.

2. Door Izico verwerkte gegevens

2.1. Tijdens uw gebruik van de Website, slaat Izico informatie op over uw gebruik op haar servers of op servers die derden voor haar hosten. Deze Informatie kan bepaalde van uw persoonsgegevens bevatten.

2.2. Izico verwerkt de volgende persoonsgegevens (hierna “de Persoonsgegevens”):
– uw naam en voornaam,
– uw e-mail adres,
– uw telefoon-en/of gsm-nummer,
– desgevallend, de naam en adresgegevens van uw bedrijf of organisatie,
– desgevallend, de door u op de contactpagina opgegeven vragen of opmerkingen.

Als u ervoor kiest om foodtrucks te verhuren of te boeken, vraagt Izico de volgende aanvullende gegevens:

– uw naam en voornaam,
– uw e-mail adres,
– uw telefoon-en/of gsm-nummer,
– desgevallend, de naam en adresgegevens van uw bedrijf of organisatie,
– desgevallend, de door u op de contactpagina opgegeven vragen of opmerkingen.
– BTW nummer

Daarnaast kan de Eigenaar anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Website gekomen bent, of waarlangs u dit verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.]

2.3. Izico verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens steeds in strikte overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.
Als gebruiker bent u er zich van bewust dat de verwerking van Persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert Izico op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de Privacyverklaring (m.i.v. het Cookiebeleid).

3. De doeleinden voor de verwerking

3.1. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

(a) u toe te laten de Website te downloaden en te installeren, en uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;
(b) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van en toegang te nemen tot de Website (m.i.v. het in- en aanvullen van profiel- en/of adresgegevens);
(c) ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
(d) klantenondersteuning te verlenen aan gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie en gevraagde diensten)
(e) voor het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden, zoals doch niet beperkt tot organisatoren van foodtruckfestivals, uitbaters van horecazaken (zoals bijv. feestzalen), verhuurders van foodtrucks;
(f) direct marketing
Als Izico overweegt om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden, zal Izico hiervoor om uw toestemming vragen.

3.2. Izico maakt uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming over aan derden. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat Izico uw Persoonsgegevens deelt met:
– haar medewerkers, die volgens haar instructies en onder haar strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen,
– Overheidsinstanties of derden, in zoverre Izico daartoe verplicht is op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel,
– ondernemingen waarmee Izico een partnerschapovereenkomst heeft afgesloten.

4. Het bewaren van uw Persoonsgegevens

4.1. Om uw Persoonsgegevens maximaal te beschermen, past Izico een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die Izico neemt, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.

4.2. Izico bewaart uw Persoonsgegevens maximaal twee jaar na uw laatste gebruik van de Website.

5. Toegang tot uw Persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

5.1. U hebt het recht op gratis toegang (inzage), verbetering en zelfs wissing van uw Persoonsgegevens. U kunt uw rechten doen gelden door een e-mail te sturen naar info@izicofoodgroup.com Bij uw e-mail dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

5.2. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing. U kan ook de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken onder de voorwaarden voorzien door de geldende wetgeving. Daartoe kan u Izico een e-mail sturen naar info@izicofoodgroup.com . Izico verzoekt u uw vraag te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

5.3. U heeft ook het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen onder de voorwaarden voorzien door de geldende wetgeving.

6. Intrekking van uw toestemming

6.1. U kan uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door Izico te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@izicofoodgroup.com

7. Klacht

7.1. U heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Cookies

8.1. Door de Website te gebruiken, erkent de gebruiker het beleid van Izico inzake cookies te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan, en dit minstens zolang hij deze aanvaarding niet schriftelijk en uitdrukkelijk herroept.
Tijdens het gebruik van de Website kunnen er kleine tekstbestanden, zogenaamde ‘cookies’, automatisch worden gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om de Website te gebruiken.

Wat is een cookie?

8.2. De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of de server van de Website, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de internetgebruiker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd.
Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van de Website verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser.
Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om de Website te bekijken.
Uw toestemming

8.3. Tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is, zal het gebruik van Cookies steeds uw voorafgaande toestemming vereisen.
Bij het downloaden, installeren of gebruiken van de Website, stemt u er dan ook mee in dat Izico via Google Analytics toegang krijgt tot standaard Google Analytics informatie van uw toestel en surfgedrag. Voor deze policy kijk op …U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

Waarom gebruikt Izico cookies?

8.4. Cookies stellen Izico in de gelegenheid om:

– een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikservaring aan te bieden, door (in sommige gevallen) uw voorkeuren op te slaan,
– meer te weten te komen over de manier waarop de Website werkt (o.a. het aantal bezoeken aan de Website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, etc.), de Website te optimaliseren en de kwaliteit van de Website te verbeteren,
– anonieme statistieken op te maken en marktonderzoek te verrichten,
– de gebruikers van de Website te identificeren wanneer ze de Website gebruiken, hen ingelogd te houden op hun account en hen de meest relevante advertenties te tonen,
– de Gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen.

Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven in punt 3.

In geen geval gebruikt Izico Cookies voor andere doeleinden of maakt hij deze over aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke soorten cookies worden gebruikt voor de Website?

Op de Website wordt gebruik gemaakt van Cookies voor :

– browserbeheer,
– verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,
– opslag van voorkeuren,
– opslag van gegevens van de gebruiker,
– op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,
– statistieken voor het optimaliseren van de Website,
– statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van de Website,
– load balancing,
– parameters van multimedialezers,
– informatie over multimedia,
– het delen van inhoud,
– opvolging of tracking,
– mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites) en
– (a) enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling), en/of (b) alle andere surfinformatie die nog niet werd besproken (cookies en diverse bestanden, loggings etc. (deze informatie wordt dikwijls opgeslagen door de webhost, dienstensoftware en op de server uitgevoerde toepassingen).

Voor wat betreft de mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden, gaat het om het gebruik van computertoepassingen van derden, waarmee gebruikers de inhoud van de Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van de Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. Als u de Website met een dergelijke knop bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk.

Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina’s aan uw gebruikersaccount van de Website te koppelen.

Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via de Website verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u de Website gebruikt.

Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen. Voor meer informatie kunt u o.a. terecht op de volgende sociale netwerksites: http://ww.facebook.com/about/privacy/ – http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ – https://twitter.com/privacy].

Hoe kan ik cookies beheren?

8.5. Iedere gebruiker kan zich verzetten of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door de installatie van de Website te onderbreken of de reeds gedownloade en geïnstalleerde Website te verwijderen van zijn of haar toestel.

Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de Cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via de Website aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.
De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

Voor internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Voor Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=nl&answer=95647
Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Voor Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Hoelang bewaart Izico de Cookies?

8.6. De gegevens verzameld aan de hand van Cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Indien u geen Cookies wenst, kan u deze zoals hierboven bepaald, via uw browser weigeren.

9. Hyperlinks

9.1. Ter informatie en voor uw gemak kan de Website links bevatten naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Izico is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van diens beleid. Izico onderschrijft of vertegenwoordigt evenmin websites van derden. De Persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring van Izico. Izico raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw Persoonsgegevens verstrekt.

9.2. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun Persoonsgegevens met Izico te delen. Deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

10. Verantwoordelijk gebruik van de Website

10.1. De Website laat u toe persoonlijke gegevens zoals uw adres met andere gebruikers te delen. Hierdoor wordt deze gedeelde informatie ook toegankelijk voor deze andere gebruikers. Izico raadt u aan de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen in uw communicatie met kennissen, collega’s, zakenpartners,… en in het bijzonder bij het delen van uw Persoonsgegevens met derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die u deelt met anderen via de Website. Hoewel Izico hiertoe alle redelijke inspanningen levert, kan zij geen absolute privacy of veiligheid van zulke gegevens garanderen.

10.2. Verder raadt Izico u sterk aan om, indien u de Website bezoekt vanaf een gedeelde computer/ een gedeeld apparaat, een apparaat uit een internetcafé of een apparaat dat zich in een publieke ruimte bevindt, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat een gedeeld apparaat u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u zelf de cookies en/of browsergeschiedenis die verband houden met uw bezoek aan de Website, moeten verwijderen.