Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

1. Algemeen

1.1. De voorwaarden hieronder opgenomen (hierna “de Gebruiksvoorwaarden”) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de websites www.dealersonwheels.com, www.bickyonwheels.be, www.beckersonwheels.be, www.foodtruckhuren.com en www.dealersonwheels.be, www.bicky.be, www.beckers.be (hierna “de Website”), ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door Izico Belgium N.V. (hierna “Izico”).

1.2. De Website dient als een platform om de contacten tussen verhuurders van foodtrucks en geïnteresseerde huurders te faciliteren.

Enkel verhuurders van foodtrucks die eerst een overeenkomst hebben afgesloten met Izico kunnen hun foodtruck via de Website te huur aanbieden. De overeenkomsten van Izico met deze verhuurders voorzien in diverse verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de verhuurders een correcte dienstverlening aanbieden.

Iedereen die geïnteresseerd is in de huur van een foodtruck kan op de Website terecht. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks afspraken maken met de verhuurders van foodtrucks die zij via de Website hebben gevonden.

Op geen enkele wijze komt er, via de Website of anderszins, enige overeenkomst tussen Izico en geïnteresseerde huurders van foodtrucks tot stand.

1.3. Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige rechts-en handelingsbekwaamheid. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk de Website meteen te verlaten.

1.4. U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u zich toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van de Website.

2. Identiteit van Izico

2.1. De identificatiegegevens van Izico zijn:

IZICO BELGIUM N.V.
Goolderheideweg 23
3950 Bocholt
KBO nr. 0429.874.405
E-mail: info@izicosnacks.com
Tel. Nr.: +31 (0)76 578 48 00

2.2. Voor elke vraag over Izico of over de Website, kan u aan Izico een e-mail sturen naar info@izicosnacks.com

3. Definities

3.1. Voor de toepassing van huidige Gebruiksvoorwaarden wordt onder volgende termen begrepen:

– DealeronWheels: de persoon die beroep doet op de diensten van Izico voor de verhuur van zijn Foodtruck.
– Huurder: elke persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een Foodtruck via de Website wenst te boeken.
– Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Izico en de DealeronWheels.
– Foodtruck: een vrachtwagen ingericht voor het bereiden en verkopen van voeding, inclusief het personeel en de aangeboden gerechten.

4. Algemene gebruiksrichtlijnen

4.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen en transacties die via de Website gebeuren. Hiervan kan slechts worden afgeweken ingeval van uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Izico.

4.2. Door het gebruik van de Website, verklaart u zich akkoord om:

• Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
• Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van de Website verstoren,
• Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
• Geen gebruik te (proberen) maken van het gebruikersaccount van een andere gebruiker zonder machtiging van Izico.

Uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden is geldig zolang u uw akkoord niet uitdrukkelijk herroept. De geldende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing telkens als u zich toegang verschaft tot de Website.

4.3. Izico behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden door te voeren. Izico zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij uw eerstvolgende bezoek aan of gebruik van de Website, nadat de aangepaste versie in werking zal zijn getreden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u elk verder gebruik van de Website te staken.

4.4. Indien u meent dat het gebruik van de Website door een andere gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan Izico op bovenvermeld adres.

Indien u vaststelt dat informatie die zich op de Website bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, kan u zulks melden aan Izico op het bovenvermeld adres. Izico zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van haar bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enigerlei aansprakelijkheid te erkennen.

5. Bijzondere gebruiksrichtlijnen

5.1. Indien u wenst in te loggen op de Website als geregistreerd gebruiker, dient u het privacybeleid van Izico na te leven https://dealeronwheels.com/privacy-policy/, en u te allen tijde zorgvuldig te gedragen.

5.2. Met betrekking tot de gegevens die u aan Izico toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

– dat deze geen merken, logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
– dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Izico of van derden.

Als geregistreerd gebruiker vrijwaart u Izico tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. Izico kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door gebruikers aan haar wordt toevertrouwd.

5.3. Indien u een foodtruck voor verhuur wenst te registreren op de Website, dient u voorafgaandelijk een samenwerkingsovereenkomst met Izico af te sluiten. Hiertoe kan u klikken op volgende link https://dealeronwheels.com/truck-eigenaar-registratie/

6. Totstandkoming samenwerkingsovereenkomst met een DealeronWheels

6.1. Om tot sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst te komen, dient de DealeronWheels volgende stappen te doorlopen:

(i) U klikt op de titel ‘Foodtruck registreren’ en vult het formulier ‘Foodtruck registreren’ in op de Website;
(ii) U kan bij het invullen van dit formulier kiezen tussen abonnementsformules die worden aangeboden en klikt onderaan op de knop ‘bevestigen’;
(iii) Op het volgende scherm ziet u de Overeenkomst die geldt voor de abonnementsformule die u heeft aangeklikt. U dient deze Overeenkomst verder in te vullen. Nadat u de Overeenkomst heeft ingevuld klikt u op ‘Overeenkomst valideren’;
(iv) Wanneer u uw bestelling valideert ontvangt u een samenvatting van het bestelde abonnement, de duur van de Overeenkomst en de minimumduur van uw verplichtingen. Dit laat u toe om eventuele invoerfouten op te sporen en te verbeteren. U kan de bestelling nog verwijderen door op de overeenkomstige link “verwijderen” te drukken. Om uw bestelling te bevestigen, drukt u op de link “bestelling bevestigen”;
(v) Eens de bestelling door Izico werd aanvaard, wordt uw bestelling verwerkt en ontvangt u vervolgens per e-mail onze bevestiging van de plaatsing van uw bestelling. Deze bevestiging bevat tevens een samenvatting van uw bestelling met in bijlage een kopie van de Overeenkomst. De e-mail bevat tevens uw login en paswoord verbonden aan uw persoonlijke account;
(vi) Voor het opzeggen van de Overeenkomst gelden de specifieke bepalingen in de Overeenkomst;
(vii) Na ontvangst van de bevestiging wordt uw Foodtruck geplaatst op de Website (met logo van Bicky en / of Beckers).

6.2. Izico behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren. Indien we uw bestelling niet kunnen aanvaarden (bvb. ingeval u bij vroegere bestellingen uw verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk bent nagekomen, of ingeval de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is omwille van een reden vreemd aan onze wil, enz.) dan ontvangt u eveneens een e-mail waarin uw bestelling wordt geweigerd.

6.3. Er is sprake van een geldige Samenwerkingsovereenkomst tussen u en Izico op het ogenblik dat Izico u de mail verzendt met aanvaarding (stap (v)).

6.4. Dit contract kan uitsluitend in het Nederlands worden afgesloten.

6.5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 1 jaar. Indien geen van de Partijen deze Samenwerkingsovereenkomst opzegt ten laatste 3 maanden vóór het einde van haar duurtijd, dan wordt de Samenwerkingsovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur van 1 jaar.

6.6. Het opslaan van informatie van de Website of van aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het opslaan op uw harde schijf van deze voorwaarden of van uw eigen bestellingen.

7. Geen herroepingsrecht voor de DealeronWheels

7.1. De DealeronWheels beschikt niet over een herroepingsrecht, omdat de diensten van Izico aan de DealeronWheels starten onmiddellijk nadat de Overeenkomst is tot stand gekomen conform artikel 6.

8. De huur van een Foodtruck

8.1. Elke kandidaat-huurder die op de Website een Foodtruck aanklikt wordt doorgelinkt naar de webpagina van de DealeronWheels waarop de huurprijzen en -voorwaarden, alsook de prijzen van de geserveerde gerechten worden bepaald.

8.2. De huurovereenkomst wordt uitsluitend gesloten tussen de DealeronWheels en de Huurder. Izico is hierin geen partij.

8.3. De uitvoering van de afspraken tussen de Huurder en de DealeronWheels gebeurt uitsluitend tussen deze partijen.

8.4. Alle klachten van de Huurder met betrekking tot de dienstverlening van de DealeronWheels dienen rechtstreeks aan de DealeronWheels overgemaakt te worden.

8.5. De Huurder wordt wel verzocht om na de huur feedback te geven over de DealeronWheels via de Website.

9. Afsluiten van de persoonlijke toegangscode

9.1. Izico heeft het recht om uw toegang tot de Website af te sluiten in volgende gevallen:

– bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van de Website,
– bij overtreding door de gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, of van de bepalingen van de Overeenkomst of de Samenwerkingsovereenkomst met Izico,
– bij betwistingen door een andere gebruiker omtrent zijn geplaatste bestellingen bij u,
– indien Izico dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van de Website, of om haar belangen of die van de gebruiker of andere gebruikers te vrijwaren,
– ingeval van mededeling door de gebruiker aan Izico van het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde.

9.2. Izico gaat ervan uit dat de inhoud van de op de Website geplaatste bestanden of bestellingen uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker Izico op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke log in.

10. Onbeschikbaarheid van de Website

10.1. Izico behoudt zich het recht voor de dienstverlening via de Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan de Website.

Izico behoudt zich ook het recht voor de Website, de persoonlijke log in, alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

10.2. Izico geeft geen garanties voor de goede werking van de Website. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

11. Privacy en cookies

11.1. Izico hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van de Website. Izico raadt u aan om haar Privacyverklaring https://dealeronwheels.com/privacy-policy/, met inbegrip van haar Cookiebeleid, zorgvuldig te lezen, aangezien uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan nodig is om gebruik te kunnen maken van de Website.

11.2. Door de Website te gebruiken, erkent u als gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking van uw persoonsgegevens.

11.3. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van Izico. Izico raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met Izico te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

12. Links

12.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Izico verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

12.2. Indien u een link wenst te plaatsen naar de Website dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail naar info@izicofoodgroup.com

13. Verbintenissen van Izico – garanties

13.1. Alle prestaties van Izico zijn middelenverbintenissen.

13.2. Izico verbindt zich ertoe samen te werken met kwalitatieve DealeronWheels. Izico biedt evenwel geen garanties i.v.m. de gekozen DealeronWheels en/of de gekozen Foodtruck. Izico draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de advertentie van de DealeronWheels zoals opgenomen op de Website noch voor de goede uitvoering van een bestelling door de DealeronWheels.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Izico kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

14.2. De informatie op de Website is van algemene en commerciële aard. Izico levert redelijke inspanningen opdat de door haar ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Izico kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door Izico ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden via verzending van een e-mail naar info@izicofoodgroup.com

14.3. Met betrekking tot informatie die door gebruikers wordt achtergelaten op de Website, geldt dat u zelf te allen tijde de accuraatheid, geldigheid en volledigheid van de informatie dient te evalueren. Izico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie overgemaakt door andere gebruikers of commerciële partners.

Voor de informatie die u zelf aan de Website toevertrouwt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Izico het recht heeft deze informatie te allen tijde, zonder verwittiging of motivering, te verwijderen.

14.4. Izico is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door de Huurder, of tijdens de huur ten aanzien van de Huurder van de Foodtruck of ten aanzien van de DealeronWheels, behalve voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of bedrog van Izico of één van haar aangestelden. De DealeronWheels/Huurder dient het bewijs van de grove nalatigheid of het bedrog te leveren. De aansprakelijkheid van Izico is beperkt tot de directe schade van de DealeronWheels/Huurder (met uitzondering van indirecte schade) die nooit meer kan bedragen dan de prijs van de bestelling van de DealeronWheels/Huurder waarbij de schade is ontstaan.

14.5. Izico kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van de Website of van op de Website ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar de Website zou linken.

In geen geval is Izico aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

15. Overmacht

15.1. Wanneer Izico niet in de mogelijkheid verkeert om een Samenwerkingsovereenkomst uit te voeren, omwille van redenen buiten haar wil, zoals o.m. overmacht, staking, brand en andere onvoorziene omstandigheden, en deze omstandigheden houden minstens 14 dagen aan, dan hebben beide partijen het recht de Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding voor de andere partij. Indien de onvoorziene omstandigheid binnen de termijn van 14 dagen ophoudt, dan zal Izico de Samenwerkingsovereenkomst zondermeer verder uitvoeren, zonder recht op schadevergoeding voor de DealeronWheels.

16. Intellectuele Eigendom

16.1. Het (i) concept van de Website, (ii) de inhoud van de Website, inclusief de paginavormgeving, (iii) de in verband met de Website gebruikte software, alsook (iv) de op de Website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten en de beelden, andere dan die van de DealersonWheels, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan Izico of aan derden waarmee Izico de nodige contractuele afspraken heeft.

16.2. Behoudens verspreiding op sociaalnetwerksites (bijv. facebook, twitter, etc.), is elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Izico. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Izico of de hierboven vermelde rechthoudende derden.

16.3. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van Izico in de Website en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1. De verhoudingen tussen de gebruiker en Izico worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

17.2. Elk geschil m.b.t. de toegang tot en het gebruik van de Website zal uitsluitend kunnen beslecht worden door
de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen.